دیدار اعضاء کانون نمایش دانشگاه کار قزوین با مسئول امور فرهنگی دانشگاه کار

دیدار اعضاء کانون نمایش دانشگاه کار قزوین با مسئول امور فرهنگی دانشگاه کار

خانم جلالی مسئول امور فرهنگی دانشگاه کار قزوین 

رسول رجبی مسئول کانون نمایش دانشگاه کار قزوین 

سعید فرازمند عضو کانون نمایش دانشگاه کار قزوین 

مسلم اصغری عضو کانون نمایش دانشگاه کار قزوین 

#نمایش #اخبار

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید