تقدیر رضا گروسی فرماندار و رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان البرز از رسول رجبی کارشناس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز بخاطر کمک به ایجاد اشتغال در سال ۹۷

تقدیر رضا گروسی فرماندار و رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان البرز از رسول رجبی کارشناس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز بخاطر کمک به ایجاد اشتغال در سال ۹۷

دیدگاه خود را بنویسید