جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان البرز

جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان البرز

جلسه با نماینده شهرداری و رئیس امور کتابخانه های شهرستان البرز در خصوص برگزاری مراسم هفته کتاب 

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید