بازدید رسول رجبی کارشناس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز از واحدهای صنفی چاپ دیجیتال در شهرستان البرز

بازدید رسول رجبی کارشناس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز از واحدهای صنفی چاپ دیجیتال در شهرستان البرز

 

صدور و نظارت بر فعالیت واحدهای چاپی از وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید