بانک اطلاعات هنرمندان نمایش استان قزوین

بانک اطلاعات هنرمندان نمایش استان قزوین

بانک اطلاعات هنرمندان  تئاتر به منظور تکمیل رزومه هنری اهالی تئاتر و در راستای ایجاد سهولت برای ایشان، فرم تکمیل اطلاعات هنری را به صورت نسخه قابل دسترس در اختیار کاربران قرار داد.